Offentlig upphandlingSida 1 av 3123

Foyen Advokatfirma i Sverige

Byrå: Foyen Advokatfirma i Sverige KB
Postadress: Box 7229, 103 89 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-506 184 00
Fax: 08-506 184 70
E-post: info@foyen.se
Webbadress: www.foyen.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)


Advokat Thorulf Arwidson

Byrå: Advokat Thorulf Arwidson
Besöksadress: Linnégatan 89 A, STOCKHOLM
SVERIGE
Postadress: Box 24049, 104 50 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-66700 12
Fax: 08-667 00 10
E-post: thorulf.arwidson@swipnet.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)


A1 Advokater Kommanditbolag

Byrå: A1 Advokater Kommanditbolag
Postadress: Riddargatan 13 A, 114 51 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-545 811 00
Fax: 08-545 811 29
E-post: förnamn.efternamn@a1advokater.se
info@a1advokater.se
Webbadress: www.a1advokater.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 6.5/10 (2 votes cast)


Sandart & Partners Advokatbyrå

Byrå: Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Postadress: Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-679 09 00
Fax: 08-679 09 10
E-post: info@sandart.se
Webbadress: www.sandart.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 5.7/10 (7 votes cast)


Advokaterna Liman & Partners

Byrå: Advokaterna Liman & Partners AB
Besöksadress: Narvavägen 12, STOCKHOLM
SVERIGE
Postadress: Box 24224, 104 51 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-671 60 00
Fax: 08-671 60 60
E-post: info@limanpartners.se
Webbadress: www.limanpartners.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 5.3/10 (9 votes cast)


Advokatfirman Pedersen

Byrå: Advokatfirman Pedersen AB
Besöksadress: Tegnérlunden 3, 3tr, STOCKHOLM
SVERIGE
Postadress: Box 3462, 103 69 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-440 42 70
Fax: 08-20 21 82
E-post: info@pedersen.se
Webbadress: www.pedersen.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 5.1/10 (7 votes cast)


Advokatfirman Delphi

Byrå: Advokatfirman Delphi KB
Besöksadress: Regeringsgatan 30-32, STOCKHOLM
SVERIGE
Postadress: Box 1432, 111 84 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-677 54 00
Fax: 08-20 18 84
E-post: stockholm@delphi.se
Webbadress: www.delphi.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 4.3/10 (6 votes cast)


Advokat Per-Olof Jönsson

Byrå: Advokat Per-Olof Jönsson AB
Postadress: Kungsholmsgatan 21, 5 tr., 11227 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08 – 650 49 50
Fax: 08 – 23 02 01
E-post: ab.poj@telia.com
Kontorsgemenskap: Advokatfirman PreCollector AB

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 4.0/10 (3 votes cast)


Advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén

Byrå: Advokatfirman Andermyr Gustafsson Lindén HB
Besöksadress: Drottninggatan 68, STOCKHOLM
SVERIGE
Postadress: Box 3152, 103 63 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-534 81 580
Fax: 08-534 81 599
E-post: info@agl-law.se
Webbadress: www.agl-law.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)


Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Byrå: Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB
Besöksadress: Kungsgatan 44, STOCKHOLM
SVERIGE
Postadress: Box 3124, 103 62 STOCKHOLM
SVERIGE
Växel: 08-677 17 00
Fax: 08-677 17 10
E-post: info@advokatag.se
Webbadress: www.advokatag.se

VN:F [1.9.5_1105]
Betyg
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)


Sida 1 av 3123